Historie

11. srpen 2009 | 08.31 |

Sir Robert Baden-Powell

r. b. powell

Britský generál Robert Baden-Powell (1857 až 1941) získal ve službě a na válečných výpravách v Africe značnou znalost v umění hledat cestu, pozorovat, stopovat, pohybovat se v neznámé krajině. 

Roku 1907 uspořádal s dvaceti hochy první tábor na ostrůvku Brown-sea u jihoanglického pobřeží.

Po úspěchu tábora vydává roku 1908 Scouting for Boys - Skauting pro chlapce. Skautskou výchovou měly být základní práce, zručnosti a vlastnosti zálesáků, objevitelů a hraničářů, doplněné hrami - vznikl program pro chlapce zajímavý a přitažlivý, který byl současně výchovný, s cílem vychovat dobrého občana.

Skauting zdůrazňuje mravní výchovu, založenou na vzoru středověkého křesťanského rytířstva, pro které nejvyšší hodnotou byla čest. Ducha skautingu vyjadřuje skautský zákon, slib a heslo.Skautská výchova vede ke smyslu pro povinnost a čest, ke kázni, k úctě k hodnotám, bratrství, k mravní čistotě, k optimismu, lásce k přírodě a má etický základ v křesťanském náboženství.

Praktický kroj i odznak rytířské lilie, symbolizující správný směr cesty, nesly stopy Baden-Powellova vojenského působení. Jako výchovná soustava a metoda znamenal skauting převrat v mimoškolní výchově mládeže, neboť jí poskytoval vyžití podle vlastních přání a představ v užitečných činnostech a v bratrském prostředí.

Hnutí potřebovalo vyšší záštitu a patronem se nakonec stal anglický král.. Založil týdeník Scout pro chlapce a další časopis pro skautské vůdce a činovníky.

V roce 1909 bylo na prvním srazu 10 tisíc skautů, o rok později už bylo organizováno 100 tisíc skautů. Také dívčí skauting, který Baden-Powell původně nezamýšlel, si vynutil uznání. Věci se ujala jeho sestra Agnes Baden-Powellová a roku 1910 založila organizaci Girl guides.

Po roce 1910 vznikaly organizace téměř ve všech evropských zemích, ve Skandinávii, Francii (eclaireuři), Belgii a Lucembursku, Nizozemsku, Polsku (harceři), v Čechách a Finsku, Itálii, Rakousku, Španělsku, Maďarsku, Portugalsku, Švýcarsku, Srbsku, Rumunsku. Z asijských zemí zavedly skauting nejdříve Japonsko, Čína a Siam.

Po první světové válce vytvořil Baden Powell stálou táborovou školu pro skautské vůdce v Gilwellském parku. Stala se centrem výchovy vůdců z celého světa.

Světový skauting za Baden-Powella

Roku 1920 svolal Baden-Powell britské skauty k velkému sjezdu, Jamboree, do Londýna. Konalo se ve výstavní hale Olympia a táboře v Richmondu. Pozváni byli i skauti z 26 zemí. Na programu byly hry a závody, ukázky skautských prací, výstava a slavnostní shromáždění.

Jamboree bylo ukázkou skautského bratrství.Rozhodlo se, že se jamboree  bude konat každý čtvrtý rok v jiné zemi a každý druhý rok skautský kongres. Roku 1922 mělo hnutí milion skautů v 32 zemích.

Světový skauting po druhé světové válce

Konec 2. světové války otevřel cestu dalšímu rozvoji skautského hnutí, především byl obnoven život hnutí v osvobozených zemích. Hnutí sílilo přílivem členů. Světová skautská organizace je spravována mezinárodním výborem, světový náčelník už není volen.

Roku 1947, po desetileté přestávce, bylo světové jamboree jako "jam­boree míru" v Moissonu ve Francii, poprvé bez Baden-Powella, ale v jeho duchu. Přes poválečné potíže se sešlo 25 tisíc účastníků ze 70 zemí.

světový znak skautů

V dalších letech vzrůstá počet členských organizací, hlavně ze států, jež získaly nezávislost. Jiné organizace zanikly v důsledku politických změn v jejich zemích - v roce 1946 v Polsku, roku 1948 v Maďarsku, roku 1950 v Československu a Číně - zůstala na Tchaj-wanu, 1961 na Kubě.

Nyní má světová skautská organizace ve 150 zemích, v některých pracuje více organizací sdružených ve federaci, na 16 milionů skautů a světová organizace skautek na 6 milionů skautek v 70 zemích.

Organizace chlapců tvoří šest oblastí - evropská (s Tureckem, Kyprem a Izraelem), severoamerická, latinskoamerická, arabská, africká a dálnovýchodní.

Generálním sekretářem v Ženevě je nyní Švýcar Jacques Morillon.

Historie skautingu u nás

Antonín Benjamín Svojsík(1876 až 1938), středoškolský profesor tělocviku v Praze. Jako třiadvacetiletý byl náčelníkem sokolské župy. Jako člen pěveckého kvarteta učitelů poznal značnou část Evropy a Blízkého východu i Ameriku a podnikl cestu kolem světa. Pracoval v četných kulturních institucích.

a. b. svojsik

Navštívil v létě roku 1911 Velkou Británii a poznal skauting. Zkoušel prvky skautské výchovy s několika chlapci a začal organizovat český skauting po poradě s pedagogickými odborníky. Psal a přednášel o skautské výchově a se svými žáky začal skautský výcvik na výletech do okolí Prahy.

O prázdninách roku 1912 uspořádal Svojsík první tábor pod hradem Lipnicí na Humpolecku. Do tábora dorazili hoši z Prahy s těžkou károu s výstrojí pěšky za čtyři dny. V táboře zkoušeli první čeští skauti skautskou praxi za nesnadných podmínek, přitom zcela úspěšné.

Téhož roku vydal Svojsík Základy junáctví. Z Baden-Powella převzal většinu praxe a zdůraznil zejména vztah k přírodě; proto připomíná i význam Setonův a tělesnou výchovu.

Pro český skauting nalezl i domácí vzor v tradici českých hraničářů Chodů, lidí silných a statečných, sžitých s přírodou a svobodomilovných. Názvy "junák", "junáctví", byly převzaty z Holečkova podání života slovanských hrdinů, černohorských junáků, tělesně i mravně zdatných mladých mužů. Zdůraznil ve skautingu lásku k vlasti, národu a domovu. Proto je znakem  skautská lilie s chodskou psí hlavou v podání Alšově

Mimo Prahu vznikly první oddíly v Třebechovicích pod Orebem, Jičíně, Domažlicích, Berouně, Nymburku a Rokycanech. Veřejnosti se skauti představili roku 1913 na ukázkovém táboře na Císařském ostrově v Tróji a v Šárce při představení Národního divadla.

Růst skautských oddílů si vyžádal ustavení spolkového centra a tak byl roku 1914 založen Junák - český skaut v Praze.

Roku 1915 se ustavil dívčí odbor Junáka zásluhou prof. Anny Berkovcové a spisovatelky Bronislavy Herbenové. Téhož roku skautky Vlasty Koseové a Emilie Milčicové poprvé tábořily u Živohoště. Nadšenou práci a slibný rozvoj mladého hnutí narušila první světová válka.

Roku 1915 začal vycházet časopis Junák.

28. října 1918 se v Praze skauti dali do služeb Národního výboru. Důležité bylo zřízení skautské pošty - její známky byly prvními poštovními známkami Československé republiky. Vedle sokolů se čeští skauti osvědčili ve službě nového svobodného státu.

Rozvoj skautingu u nás

Rok 1920 Světové jamboree v Londýně - Svojsík je zvolen za člena mezinárodního skautského výboru a od Baden-Powella, s nímž se osobně setkal, obdržel řád Stříbrného vlka.

Od roku 1923 jsou pořádány lesní školy pro vůdce.

Roku 1931 slavil československý skauting dvacetiletí Slovanským jamboree v Praze za účasti asi 15 tisíc skautů. V Královské oboře a na Trojském ostrově byly uspořádány ukázkové tábory a skautské lehkoatletické závody, soutěže vodních skautů i různé výstavy.

Na Hradě pozdravili skauti prezidenta republiky T. G. Masaryka, který se plně ztotožnil se skautským programem národnosti a lidskosti. Na táborech vystoupili poprvé na veřejnosti katoličtí skauti. Od slavností získal československý skauting postavení ve společnosti a byl podporován.

Roku 1933 se Svaz účastnil světového jamboree v Maďarsku, roku 1935 druhého slovanského jamboree v Polsku a roku 1937 světového jamboree v Nizozemsku, naposled s Baden-Powellem i Svojsíkem.

Dne 17. září zemřel  A. B. Svojsík, zakladatel československého skautingu a náčelník Svazu junáků - skautů RČS.

zdroj: [Hubáček Milan, Skautská stezka]

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Historie mana 21. 05. 2012 - 13:22